اخبار

چشم انداز رزین های فورانی در بازار جهانی

چشم انداز رزین های فورانی در بازار جهانی

چشم انداز رزین های فورانی در بازار جهانی 720 440 Shamim Bakhit

پیش بینی بازار رزین های فورانی تا سال 2030  

مقدمه

رزین فورانی رزینی بر پایه اوره فرمالدهید می باشد که بوسیله فورفوریل الکل بهبود خواص یافته است. این رزین یک ترکیب بی رنگ و قابل اشتعال است. رزین فورانی عمدتا به دلیل پایداری گرمایی و مقاومت زیاد در برابر اشتعال، در صنایع ریخته گری کاربردهای متنوعی از قبیل تولید انواع ماهیچه به روش شوک حرارتی (ترموشوک)، روش گرم (هات باکس) و روش سرد (کلدست) دارد. این رزین ها بر اساس نوع آن در مصارف دیگری شامل رنگ و پلاستیک، خودرو، چسب و درزگیر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط Industry Growth Insight، پیش بینی می شود که بازار جهانی رزین های فورانی تا سال 2030  با CAGR 5.5% رشد کند.

چشم انداز رزین های فورانی در بازار جهانی

ترند های مصرف بر اساس نوع کاربرد

در سال های اخیر، رزین های فورانی در جهان بیشترین کاربرد را در صنعت رنگ و پلاستیک داشته اند. اما مصرف رزین های فورانی در صنایع خودرویی نیز روند رو به رشدی داشته است. در صنایع خودرویی به منظور کاهش وزن خودروها و در نتیجه بهینه‌ سازی مصرف سوخت، و در مقابل افزایش مقاومت محصولات جانبی و یا پارت های مختلف خودرو در برابر شرایط جوی، ضربه و …، استفاده از رزین های فورانی رو به رشد بوده است و پیش بینی می شود تا سال 2030 نیز بیشترین درصد رشد را در بین سایر کاربردهای رزین های فورانی داشته باشد.

پس از صنعت رنگ، پلاستیک و خوردرو، رزین های فورانی در جهان بیشترین مصرف را در صنایع ریخت گری دارا می باشند.

ترند های مصرف بر اساس منطقه

در بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده رزین های فورانی در جهان، آسیا و اقیانوسیه بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده رزین های فورانی می باشند. نزدیکی و مجاورت به مواد اولیه و افزایش کاربردها در پلاستیک ها به عنوان binder و همچنین، افزایش تقاضا در صنایع خودرو، ساخت و ساز و قطعات الکترونیکی از عوامل اصلی رشد بازار این رزین ها می باشد.  همچنین، در چین و هند رزین های فورانی بیشترین مصرف را در صنایع رنگ و پلاستیک و پس از آن صنعت ریخت گری دارا می باشند که از مهمترین دلایل آن می توان به افزایش جمعیت و ساخت و ساز اشاره کرد.

پس از آسیا و اقیانوسیه، اروپا به دلیل تقاضای بالای محصول از سوی صنعت ریخته گری و به ویژه بخش خودرو، بیشترین مصرف را در حوزه رزین های فورانی خواهد داشت. در اروپا، عمدتاً به دلیل حضور قطب های بزرگ خودرو سازی از جمله آلمان، فرانسه ایتالیا، اسپانیا و در اروپای شرقی با وجود کشورهایی مانند روسیه و لهستان، انتظار می رود تا میزان تقاضا در حوزه رزین های فورانی جهت استفاده در صنایع خودرویی افزایش چشمگیری داشته باشد.

برند های برتر در حوزه رزین های فورانی

از تولیدکنندگان برتر رزین های فورانی در جهان می توان به شرکت های ذیل اشاره نمود:

 • Huttenes Albertus
 • ASK Chemicals
 • SQ Group
 • Suzhou Xingye
 • DynaChem Inc
 • NeuChem
 • PennAKem
 • Furtenback
 • Vesuvius
 • Asahi Yukizai
 • Refcotec

منبع:

https://industrygrowthinsights.com/report/furan-resin-market/ 

Global Furan Resin Market by Type (Furfuryl Alcohol Resin, Furfural Resin, Bran Ketone Resin, Branone-formaldehyde Resin), By Application (Paints & Plastics, Foundry Industry, Automotive, Adhesives & Sealants, Others) And By Region (North America, Latin America, Europe, Asia Pacific and Middle East & Africa), Forecast From 2022 To 2030, (2020, May ). Retrieved from Industry Growth Insight : https://industrygrowthinsights.com/report/furan-resin-market

زندگینامه آقای علی اصغر حاجی بابا

زندگینامه آقای علی اصغر حاجی بابا 1147 415 Shamim Bakhit

“همه فن حریف”

( برگرفته از کتاب “طلا در مس”)

“علی اصغــر حاجی بابــا از ســال ۱۳۵۷ کــه در کنــار فعالیت هــای تجــاری و صنعتــی خــود به عنــوان عضــو هیئت مدیــره ایــران ناســیونال درآمــد تاکنــون در مشــاغل بســیاری بــا عناویــن مختلــف فعالیــت کــرده اســت. در طــول تاریــخ افــراد زیــادی بوده انــد کــه مشــاغل فراوانــی را تجربــه کرده انــد. ایــن اتفــاق دو علــت دارد کــه یکــی روابــط اســت و دیگــری صلاحیت هــا. علی اصغــر به وضــوح مشــمول گزینــه  دوم می شــود و به خاطــر صلاحیتهــا و توانمندی هایــش، در عنوان هــای شــغلی گوناگونــی فعالیــت می کنــد کــه البتــه همگــی بــا تخصــص او مرتبــط هســتند، بــرای مثــال: نایب رئیســی اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادن ســمنان، عضویــت در شــواری مشــورتی وزیــر صنایــع در زمــان وزارت دکتــر اسـحاق جهانگیـری، عضویـت در هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران و ایـران به مـدت چهار دوره، عضویـت در اتـاق ایـران و بلژیـک، عضویـت در اتـاق ایـران و آلمــان، مؤســس و عضویــت در هیئت مدیــره ســندیکای صنایــع ریخته گــری ایــران، مؤســس و اولیــن رئیــس هیئت مدیــره، نایب رئیــس هیئت مدیــره و عضــو هیئت مدیــره انجمــن مدیــران صنایــع، مؤســس، رئیــس هیئت مدیــره و عضــو انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنایــع فروآلیــاژ، مؤســس و رئیــس هیئت مدیــره صنــدوق توســعه  صــادرات کالاهای صنعتــی، معدنــی و خدمــات مهندســی، عضویــت در هیئت مؤســس انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، معدنــی و خدمــات مهندسـی، عضویـت در انجمـن صنفـی کارخانجـات صنعـت ریخته گـری ایـران و جامعـه ریخته گـران ایـران، مدیرعاملـی شـرکت کارآفرینـان صنعـت ذوب فلزات، ریاســت هیئت مدیــره شــرکت فروســیلیس ایــران، ریاســت هیئت مدیــره شــرکت صنایــع فروآلیــاژ ایــران، عضویــت هیئت مدیــره شــرکت معدنــی همــراه تولیــد، ریاســت هیئت مدیــره شــرکت کارآفرینــان آلیاژســاز منطقــه آزاد چابهــار، ریاســت هیئت مدیــره شــرکت رزیتــان، عضویــت هیئت مدیــره شــرکتهای تــاوان ســیلیس و… کــه همگــی نشــان دهنده توانمنــدی او در عرصــه صنعــت و اقتصــاد و تأثیرگــذاری او در ایــن حــوزه اســت”.

علی اصغــر حاجی بابــا در روز ۱۳خــرداد ۱۳۹۹ در ۸۹ ســالگی از دنیــا مــی رود و آنچــه از او می مانــد، ســرمایه های ارزشــمندی بــرای ایــران و ایرانیــان و نامــی نیکــو بــرای خــودش اســت. او آزادانــه بــه بهشــتی مــی رود کــه خــودش آن را اینگونــه توصیــف می کنــد: « بهشــت آنجاســت کــه آزاری نباشــد/ کســی را بــا کســی کاری نباشــد»

مقالات مرتبط

تاریخچه شرکت رزیتان

1 صادرکنندگان نمونه استان قزوین

رزیتان، صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1400

رزیتان، صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1400 1024 683 Shamim Bakhit

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین در تاریخ 27 فروردین ماه سال 1401 و با حضور آقایان افضلی_رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین، اعلایی_استاندار قزوین، قاسمی_ دادستان عمومی و انقلاب قزوین، پیله فروش_ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران، صنعتگران و تولیدکنندگان این استان در قزوین برگزار گردید.

2 آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین

در طی این مراسم از 25 صادرکننده نمونه استان قزوین با اهدای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد که در این بین، لوح تقدیر و تندیس “واحد نمونه صادراتی استان قزوین” به جناب آقای مهندس کاکاوند به نیابت از مهندس مهدی حاجی بابا، مدیریت محترم عامل شرکت رزیتان اعطا گردید.

آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین 3ن
آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین 34ن

سومین “اجلاس سراسری “چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور

سومین “اجلاس سراسری “چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور 150 150 Shamim Bakhit

مدیر عامل شرکت رزیتان به عنوان چهره نامی در سومین اجلاس “چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور” انتخاب گردید.

چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور
چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور
چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور

مهمترین محورهای سومین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور که در تاریخ 30 بهمن ماه سال 1400 در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید، حفظ اقتدار ملی در سایه مدیریت جهادی، ترویج کاربردی مفاهیم مدیریت جهادی و اقتصادی، مدیریت در چشم انداز آینده صنعت ایران و نقش آن در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی بوده است.

در سومین اجلاس چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور، تولیدکنندگان برتر صنعت با ارزیابی های عمومی و با توجه به راهبردهای توسعه ای، میزان تاثیرگذاری در تولید ناخالص داخلی و نیز کار آفرینی و بالا بردن نرخ اشتغال انتخاب و معرفی گردیدند. در همین راستا، از مدیریت محترم عامل شرکت رزیتان، جناب آقای مهندس مهدی حاجی بابا به عنوان یکی از برگزیدگان این اجلاس تقدیر به عمل آمد.

چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور
چهره های نامی مدیران صنعت و اقتصاد کشور
نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

نوزدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی

نوزدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی 1024 684 Shamim Bakhit

 رزیتان، واحد برتر صنعتی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی

نوزدهمین جشنواره تولیدملی-افتخار ملی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور، معاون وزیر کار کشور و جمعی از مدیران اقتصادی و اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت در 25 بهمن ماه سال 1400 برگزار شد.

نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی
نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی
نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی

این جشنواره به همت خانه صنعت، معدن و تجارت با هدف اثربخشی و ارتقای نقش بخش خصوصی در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و حضور تعداد محدود میهمانان در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

در طی این مراسم از منتخبین نوزدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی به عنوان واحد های برتر تولید کننده ملی تقدیر گردید. همچنین، در این جشنواره از شرکت رزیتان به پاس ارزش آفرینی این مجموعه به عنوان “واحد برتر صنعتی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی” تقدیر به عمل آمد و لوح و تندیس این جشنواره به جناب آقای مهندس مهدی حاجی بابا مدیریت محترم عامل شرکت رزیتان اعطا گردید.

نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی
نوزدهمین جشنواره تولید ملی-افتخار ملی
نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی
پیش بینی بازار جهانی رزین های اکریلیک

پیش بینی بازار جهانی رزین های اکریلیک

پیش بینی بازار جهانی رزین های اکریلیک 1000 520 Shamim Bakhit

پیش بینی بازار جهانی رزین های اکریلیک

ارزش بازار رزین های اکریلیک تا سال ۲۰۲۵ به  ۲۱.۹ میلیارد دلار می رسد

بر اساس تحقیقات انجام شده در حوزه بازار رزین های اکریلیک در جهان، پیش بینی شده است که بازار جهانی رزین های اکریلیک تا سال ۲۰۲۵ از ۱۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۱.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ برسد. با توجه به این پیش بینی، نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) در بین سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۰ معادل ۵.۵٪ خواهد بود.

انتظار می رود که افزایش ساخت و ساز باعث افزایش تقاضا برای رزین های اکریلیک شود

افزایش پروژه های ساختمانی و ساخت و ساز و افزایش تقاضا در صنعت خودرو باعث رشد بازار جهانی رزین های اکریلیک می شود. با این حال، عوامل نا مطلوب شامل بی ثباتی بازار به دلیل کوئید ۱۹ و مقررات دولتی می تواند مانع از رشد سریع بازار شود. در مقابل، انتظار می رود افزایش تقاضا برای رزین های اکریلیک در اقتصادهای در حال توسعه مانند APAC (آسیا و اقیانوسیه)، MEA (خاورمیانه و آفریقا) و آمریکای جنوبی به دلیل رشد صنعت ساختمان، فعالیت های صنعتی و افزایش شهرنشینی، فرصت های سودآوری را برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کلیدی و بزرگ بازار رزین های اکریلیک در آینده باز کند.

پیش بینی بازار جهانی رزین های اکریلیک
رزین های اکریلیک پایه آب سریع ترین بازار در حال رشد را دارا می باشند

تخمین زده می‌شود که در بین رزین های اکریلیک، رزین های اکریلیک پایه آب سریع‌ترین بازار در حال رشد را در طول دوره پیش بینی ( ۲۰۲۵-۲۰۲۱) داشته باشند. رزین‌های اکریلیک پایه آبی به‌عنوان پایه حلال مؤثر هستند اما تأثیر زیست‌محیطی پایینی نیز دارند. این رزین ها به دلیل ماهیت پایدار و فرآیندهای فرمولاسیون آسان، دوام عالی، زمان خشک شدن سریع و انتشار بوی کم، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در بین کاربردهای رزین اکریلیک، انتظار می رود که بخش رنگ و پوشش بازار را رهبری کند

اکریلیک ها در طیف گسترده ای از کاربردها در صنعت رنگ و پوشش، از پوشش های معماری گرفته تا پوشش های صنعتی استفاده می شوند. رزین‌های اکریلیک مقاومت شیمیایی، فتوشیمیایی و براقیت خوبی را نشان می‌دهند و به راحتی قابل استفاده می باشند. این رزین ها مقرون به صرفه هستند و عملکرد بسیار خوبی را در طیف گسترده‌ای از کاربردها مانند پوشش سقف، پوشش دیوار، رنگ‌های داخلی و خارجی و موارد دیگر نشان می‌دهند.

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کلیدی، بازار رزین های اکریلیک را رهبری می کنند

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط MarketsandMarkets، در طول دوره پیش بینی، بازیگران کلیدی بازار رزین های اکریلیک عبارتند از

   • Basf Se  (آلمان)
   • The Dow Chemical Company  (آمریکا)
   • Arkema  (فرانسه)
   • Sumitomo Chemical  (ژاپن)
   • Mitsubishi Chemical Holdings (ژاپن)
   • Dsm  (هلند)
   • Dic Corporation  (ژاپن)
   • Showa Denko Materials ( ژاپن)
   • Nippon Shokubai (ژاپن)

این شرکت‌ها استراتژی‌های مختلفی را در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ در جهت رشد خود و بازار رزین های اکریلیک اتخاذ کرده‌اند، تا حضور منطقه‌ای خود را تقویت کنند و تقاضای رو به رشد رزین‌های اکریلیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را برآورده کنند.

منبع:

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/acrylic-resin-market-246195771.html

Acrylic Resins Market by Solvency (Water-based, solvent-based, and others), Chemistry, Application (Paints & coatings, adhesives & sealants, DIY coatings, elastomers, and others), End-use Industry, and Region – Global Forecast to 2025 , (2021, January ). Retrieved from Fortune Markets ands Markets : https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/acrylic-resin-market-246195771.html

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش خاورمیانه 2021 – دبی

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش خاورمیانه 2021 – دبی

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش خاورمیانه 2021 – دبی 1280 720 Shamim Bakhit

حضور شرکت رزیتان در نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش خاورمیانه سال ۲۰۲۱ در دبی

نمایشگاه رنگ و پوشش خاورمیانه ۲۰۲۱ از تاریخ ۵ الی ۷ مهر ماه سال ۱۴۰۰ در شهر دبی در کشور امارات متحده عربی برگزار گردید. این نمایشگاه که بزرگترین رویداد رنگ و پوشش در خاورمیانه می باشد، معتبرین رویداد و نمایشگاه رنگ و پوشش در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به شمار می آید که هر ساله، شمار بسیاری از تامین کنندگان مواد اولیه و سازندگان تجهیزات تولید در صنعت رنگ در آن حضور دارند.

نمایشگاه رنگ و پوشش خاورمیانه دبی با فراهم کردن محیطی حرفه ای، فرصت مناسبی را برای تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه، خریداران و متخصصان حوزه صنعت پوشش ایجاد می کند تا به صورت رودررو ملاقات کرده و درباره محصولات، خدمات، بازار رنگ و پوشش، دانش روز و به روزترین فرآیندها به تبادل ایده با رهبران صنعت و ایجاد یک شبکه قوی در خاورمیانه بپردازند.
در این رویداد که به مدت سه روز برگزار می گردد، محصولاتی نظیر افزودنی ها، رزین ها,حلال ها,پلیمرها,دستگاههای تست رنگ,خدمات تست خوردگی,ماشین آلات ساخت,پمپ ها,سیستم های همرنگی,محصولات ایمنی و بهداشت به نمایش گذاشته می شوند.
شرکت رزیتان نیز، به عنوان بزرگترین تولیدکننده رزین های صنعتی در ایران، با حضور خود در این نمایشگاه، محصولات، خدمات و دستاوردهای خود در حوزه رنگ و رزین را به عنوان نماینده ای از کشور ایران به نمایش گذاشت.

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش خاورمیانه 2021 – دبی
دومین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قزوین

دومین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قزوین

دومین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان قزوین 1628 1078 Shamim Bakhit

شرکت رزیتان در دومین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان قزوین، مفتخر به کسب لوح و تندیس این همایش شد.

دومین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان قزوین با حضور آقایان جمالی پور- استاندار قزوین، تابش- معاون وزیر و رئیس سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، لطف الله سیاهکلی، رجب رحمانی و روح الله عباسپور از نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، در شرکت گلدیران، مستقر در شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد.

در این مراسم، پس از سخنرانی مهندس مهدی حاجی بابا، مدیر عامل شرکت رزیتان درباره اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از واحدهای تولیدی حامیان حقوق مصرف کننده استان قزوین تجلیل و تقدیر شد. در همین راستا، شرکت رزیتان نیز به پاس تلاش در جهت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در عرصه تولید ملی و احترام به حقوق مصرف کنندگان با اعطای لوح و تندیس همایش مورد تقدیر قرار گرفت و لوح و تندیس این مراسم به مهندس حاجی بابا، مدیریت محترم عامل شرکت رزیتان اهدا گردید.

بخشی از سخنرانی آقای مهندس مهدی حاجی بابا در دومین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان قزوین به شرح ذیل می باشد:

حمایت از حقوق مصرف کنندگان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان

” نخست این موفقیت را که نتیجه تلاش تمامی همکاران شرکت های حاضر در جلب رضایت مصرف­کنندگان و اعتماد مشتریان بوده است، به خانواده بزرگ صنایع استان، اعم از همکاران و مشتریان گرامی آنها تبریک می­گویم. در حال حاضر و با توجه به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها در سالهای اخیر، مطالبات مصرف­کنندگان در دستیابی به کالاها و خدمات با کیفیت داخلی مطلوب، قیمت مناسب، دریافت خدمات پس از فروش و اطلاع و نظارت بر بازار، از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار است.

در همین راستا، شرکت رزیتان موفق شده است تا با طراحی و اجرای اقدامات استراتژیک مرتبط با مشتری مداری، حمایت از حقوق­ مصرف­کنندگان را بیش از پیش در رأس فعالیت های خود قرار دهد. بدین صورت، شرکت رزیتان جهت فراهم کردن خدمات پس از فروش، به صورت سالانه طرح رضایت سنجی مشتریان را با هدف دریافت بازخورد نسبت به کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده، به اجرا در می­آورد. با طراحی و ایجاد بستر الکترونیکی، فرآیند رضایت سنجی مشتریان رزیتان به نیاز سنجی بازار و مشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات این شرکت کمک به سزایی داشته است. هم چنین، شرکت رزیتان با فراهم کردن سامانه شکایت مشتریان، برای خریداران محصولات خود، این امکان را فراهم ساخته است تا از طریق تلفن، وبسایت و سامانه الکترونیکی رضایت سنجی، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. علاوه بر این، گارانتی کیفیت محصولات رزیتان، این امکان را برای مشتریان فراهم می­آورد تا در صورت بروز مشکل، با حضور تیم فنی، مشکلات در سریع ترین زمان ممکن بررسی و رفع گردد.

امیدوارم که در سایه این اعتماد و همراهی مشتریان گرامی خود، بتوانیم با ارائه خدماتی درخور، هم چنان رضایت بیش از پیش مشتریان را در کارنامه خود بگنجانیم”.

مهندس حاجی بابا در ادامه سخنرانی به نقش مسلولین در ارتقاء بحث مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کنندگان اشاره نمود:

” از آنجا که بحث مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کنندگان، قریب به بیش از 2 دهه می باشد که در کشور به صورت جدی تر و پررنگ تری مد نظر قرار گرفته و ارائه دهندگان محصول، سرویس و خدمات جهت حفظ جایگاه خود، بیش از پیش نیاز به در نظر گرفتن موضوع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان خود پیدا کرده اند ، جا دارد به نقش جدی مسئولین در ارتقاء این مهم با عنایت به شعار سال 1400 که با عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها همراه گشته است، اشاره کنیم.

شایسته است که مسئولین امر و دولت مردان با مهیا نمودن امکان ایجاد بستر امن برای تولید کنندگان و خدمات دهندگان این مرز و بوم، شرایطی را فراهم نمایند تا ایشان بتوانند به دور از تنش های اقتصادی، سیاسی و بین المللی و با فراق بال بر تولید و ارتقاء کیفی و ارائه خدمات و در نهایت، رضایت مشتریان خود جامه عمل بپوشاند.

یکی از اقداماتی که در راستای انجام این مهم در طی دو سال گذشته صورت گرفته، تفویض اختیار به ستادهای تسهیل استانی جهت رفع مشکلات تولید کنندگان می باشد و مسئولین استانی ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی در استان قزوین نیز، به طور جدی در راستای عمل به این موضوع اقدام نموده اند، و جا دارد برای ایشان ثبات قدم در این امر مهم و تاثیر گذار آرزو نمائیم. برآیند تمامی این موارد است که منتهی به رضایت مشتری ( که خود ما هستیم ) و ایجاد جو روانی آرام با تنش هرچه کمتر در جامعه می گردد.

به امید ساختن جامعه ایی با آرامش و آسایش بیشتر به واسطه احترام به حقوق یکدیگر”

سومین جشنواره ملی حاتم

سومین جشنواره ملی حاتم

سومین جشنواره ملی حاتم 1024 448 Shamim Bakhit

هشتمین گردهمایی مسئولین دولت و تولید کنندگان برتر اقتصادی ایران و سومی جشنواره حمایت از تولید ملی (حاتم)

هشتمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران شرکت های برتر اقتصادی ایران و سومین دوره جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) ‌با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با موضوع توانمند سازی اقتصاد ملی، در 15 تیر ماه سال 1400 در مرکز همایش­های صدا و سیما برگزار گردید.

سومین دوره جشنواره حاتم با حضور مسئولان نظام و مدیران برندهای برگزیده صنعت و اقتصاد ایران از ۳۱ استان کشور و با مشارکت دولت و مجلس برگزار گردید. در این  جشنواره که با تمرکز بر “محور ارزیابی نقش،‌ جایگاه و  توانمندی ­های بالقوه و بالفعل سازمان­ های ملی و نیز بنگاه ­های اقتصادی ایرانی در افزایش تولید ناخالص داخلی” می باشد، معرفی و تجلیل از مدیران  ارزش­ آفرین کشور در بخش­ های خصوصی و دولتی و در سه محور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گرفت.

در همین راستا، دیپلم افتخار و نشان ارزش­ آفرینی ملی به مهندس مهدی حاجی بابا، مدیریت محترم عامل شرکت رزیتان، به پاس ارزش آفرینی ایشان در جهت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و جلب اعتماد مصرف کنندگان داخلی و بین المللی، تقدیم گردید.

سومین جشنواره ملی حاتم
سومین جشنواره ملی حاتم
سومین جشنواره ملی حاتم
پوشش های صنعتی و رنگ_ پیش بینی بازار جهانی

پوشش های صنعتی و رنگ_ پیش بینی بازار جهانی

پوشش های صنعتی و رنگ_ پیش بینی بازار جهانی 852 480 Shamim Bakhit

آنالیز و پیش بینی بازار رنگ و پوشش های صنعتی در جهان تا سال 2027

مقدمه

رنگ و پوشش های صنعتی با پلیمرهایی چون اپوکسی ، پلی یورتان ، اکریلیک ، آلکید ، پلی استرها و فلوروپلیمرها تولید می شوند. پوشش های صنعتی عموما برای اطمینان از مقاومت در برابر خوردگی، افزایش دوام، جلوگیری از سایش و افزایش کارایی عملیاتی در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین کاربرد پوشش های صنعتی به منظور کنترل خوردگی فولاد یا بتن است.

بر اساس تحقیقات و آمارهای موجود جهانی، پیش بینی می شود که بازار رنگ و  پوشش های صنعتی تا پایان سال 2027 به رشدی معادل 119.54 میلیارد دلار آمریکا برسد که این خود نرخ رشد ترکیبی سالیانه (CAGR) را در دوره پیش بینی (سالهای2020 تا 2027) معادل 4.4% نشان می دهد.

محرک ها ی بازار

شهرنشینی سریع، توسعه طبقه متوسط جوامع​، افزایش زیرساخت ها و افزایش درآمد به رشد این بازار رنگ و پوشش های صنعتی کمک می کنند. اما، تقاضای فزاینده برای رنگ و پوشش های صنعتی سازگار با محیط زیست و همچنین نیاز به فرآیندهای کارآمد و پوشش های بادوام با زیبایی بیشتر، از عوامل اصلی تعیین کننده رشد بازار پوشش های صنعتی می باشند.

 • افزایش تقاضا در ایجاد فرآیندهای سبز و پایدارتر زیست محیطی

در صنعت رنگ و پوشش های صنعتی، تولیدکنندگان به طور مداوم در حال ارائه محصولات جدیدی در بازار می باشند که دارای ویژگی های سازگار با محیط زیست هستند. تولیدکنندگان رزین، رنگدانه ها، مواد افزودنی و پوشش های صنعتی تمرکز خود را در ایجاد فرآیندهای سبز و پایدارتر که از انرژی کمتری استفاده می کنند و نیز ضایعات و آلایندگی های کمتری تولید می کنند، افزایش داده اند

 • فناوری های جدید و تقاضا برای پوشش های پایه آب و پودری

علاوه بر این، امروزه ، فناوری ساخت پوشش های صنعتی تکامل یافته است. به عنوان مثال ، علاوه بر پوشش های مبتنی بر حلال (Solvent -based)، پوشش های مختلف دیگری نیز در بازار موجود است، از جمله: پوشش های پودری، پوشش های پایه آب (Water-born)، پوشش های با حلال کمتر و پوشش های UV. در نتیجه، استفاده از فن آوری های جدید تولید به تدریج باعث افزایش عملکرد پوشش های صنعتی شده است.

ترند های بازار بر اساس مصرف کننده نهایی

بر اساس مصرف کننده نهایی محصول ، بازار رنگ و پوشش های صنعتی در جهان به بخش های صنعتی ، پودری ، سازنده تجهیزات خودرو ، رنگ و پوشش خودرو ، محافظ ، چوب ، دریایی ، پوشش های سیم و ورق، بسته بندی و سایر محصولات طبقه بندی می شود. در سال 2019، سهم بازار جهانی پوششهای صنعتی بر اساس مصرف کننده نهایی به شرح ذیل بوده است:

سهم بازار جهانی پوششهای صنعتی بر

از سوی دیگر، در طول دوره پیش بینی (سالهای 2027 – 2020) و بر اساس موضوعات ذکر شده، برآورد می شود که بازار جهانی رنگ و پوشش های صنعتی در صنایع ذیل پیشرفت چشمگیری داشته باشد:

 • صنایع عمومی

افزایش فعالیت های ساخت و ساز و ازدیاد جمعیت طبقه متوسط جوامع ​​باعث ایجاد فرصت های سودآور برای بازار رنگ و پوشش های صنعتی می شود. استفاده روزافزون از پوشش های صنعتی در صنایع عمومی، به دلیل بالا بودن مقاومت در برابر خوردگی ، مقاومت شیمیایی و توانایی تحمل شرایط آب و هوایی مختلف می باشد.

 • صنایع خودرو سازی و تجهیزات خودرو

هم چنین، دوام بالا ، مقاومت شیمیایی و نیز مقاومت در برابر خراش و خوردگی، از عوامل اصلی استفاده از رنگ و پوشش های صنعتی در صنایع سازنده قطعات و تجهیزات خودرو می باشد.

 • صنایع چوب

پوشش های صنعتی با کمترین میزان ترکیبات آلی فرار (VOC)، به دلیل تشدید فشارهای نظارتی و ابتکارات و فناوری های جدید در رابطه با پایداری زیست محیطی، مورد توجه ویژه صنایع مبلمان و کف سازی با چوب است. تولیدکنندگان محصولات چوبی در حال حاضر، به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به پوشش های پایه آب دارای عملکرد بالا با انواع مکانیزم های پخت تحت فشار روی آورده اند.

 • صنایع دریایی

در رابطه با پوشش های پودری، این نوع محصولات از لحاظ زیست محیطی دارای یک مزیت و امتیاز مازاد نسبت به سایر موارد می باشند: تولید ضایعات به مقدار بسیار ناچیز و نزدیک به صفر و هم چنین بدون ترکیبات آلی فرار. نیاز به کمترین میزان ترکیبات آلی فرار (VOC)، به طور محتمل، صنعت پوشش دریایی را به سمت راه حل های زیست محیطی پایدارتر سوق می دهد.

جهت مطالعه بیشتر مقاله، می توانید به لینک زیر مراجعه فرمائید:

منبع:

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/industrial-coatings-market-101741

Industrial Coatings Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Resin (Acrylic, Alkyd, Polyurethane, Epoxy, Polyester, and Others), By Technology (Solvent-borne, Water-borne, Powder, and Others), By End-use (General Industrial, Powder, Automotive OE. (2020, October ). Retrieved from Fortune Business Insights : https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/industrial-coatings-market-101741

[table id=25 /]

https://www.resitan.net/wp-content/themes/movedo-child