قطعات مقاوم

NP-16

IL800/3

IL800/2

[table id=25 /]

https://www.resitan.net/wp-content/themes/movedo-child