انواع
Icon-MP700-22-0843

باکالیت

رزین فنولیک

رزین پلی استر غیراشباع

رزین آلکید

Icon-MF1210827

رزین آمینو

رزین فورانی

Icon-EPOXY-0848

رزین اپوکسی جامد

اسید چرب

Icon-VE 375

رزین وینیل استر

[table id=25 /]

https://www.resitan.net/wp-content/themes/movedo-child